ChattyInfty V3.x Change Log

[October 3, 2018]

  • ChattyInfty Ver.321g

[September 14, 2018]

  • ChattyInfty Ver.3.2.1f

[April 28, 2017]

  • ChattyInfty Ver.3.10a

[November 9, 2016]

  • ChattyInfty Ver.3.08a

[October 15, 2016]

  • ChattyInfty V3.08

[January 4, 2016]

  • ChattyInfty Ver.3.05b

[February 9, 2015]

  • ChattyInfty V3.03c

[December 30, 2014]

  • ChattyInfty Ver.3.03b

[November 16, 2014]

  • ChattyInfty V3.03

[July 2, 2014]

  • ChattyInfty V3.01
Share