ChattyInfty V2.x Change Log

[November 9, 2016]

  • ChattyInfty Ver.2.28a

[October 15, 2016]

  • ChattyInfty V2.28

[January 4, 2016]

  • ChattyInfty Ver.2.27b

[February 9, 2015]

  • ChattyInfty V3.03c

[November 16, 2014]

  • ChattyInfty V2.25

[April 1, 2014]

  • ChattyInfty V2.23

[November 16, 2013]

  • ChattyInfty V2.21

[April 30, 2013]

  • ChattyInfty V2.20

[March 18, 2006]

  • Beta version of ChattyInfty V2.0
Share